ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ és ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1.                  BEVEZETÉS

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon a Fulmed Eü. Kft. cégjegyzékszáma: 01-09-700465, Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 2., Adminisztráció: 2083 Solymár, Nap u. 8. által követett adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról.

A Fulmed Eü. Kft. által végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden, a Fulmed Eü. Kft.-vel kapcsolatba kerülő természetes személy (a továbbiakban: „érintett”) számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme mindvégig azok kezelése és esetleges feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) foglaltaknak, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvénynek („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek („Grtv.”) megfelelően.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.                  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

·                    Név: Fulmed Eü. Kft.

·                    Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 2., Adminisztráció: 2083 Solymár, Nap u. 8.

·                    Cégjegyzékszám: 01-09-700465

·                    Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

·                    Telefon: 06 hetven 313 3107

·                    Email: admin (kukac) flotta.org

·                    Honlap: www.flotta.org

3.                  DEFÍNICIÓK

3.1.             Személyes adat

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

3.2.             Nyilvántartási rendszer

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.3.             Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.4.             Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi, vagy amely az Adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

3.5.             Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

3.6.             Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

3.7.             Harmadik fél

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.8.             Ügyfél

Olyan Érintett, aki igénybe veszi az Adatkezelő valamely szolgáltatását.

3.9.             Felhasználó

Minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja.

3.10.         Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

3.11.         Profilalkotás

A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

3.12.         Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13.         Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3.14.         Hozzájárulás

Az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

3.15.         Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.16.         Tiltakozás

Az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.17.         Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

3.18.         Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

4.                  ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

4.1.             az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

4.2.             az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

4.3.             az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

4.4.             az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

4.5.             az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

4.6.             az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

A 18. életévét be nem töltött személlyel Fulmed Eü. Kft. semmilyen szerződéses jogviszonyt nem létesít, részére szolgáltatást nem nyújt, megbízására szolgáltatói szerződéskötést nem kezdeményez. A még 18. életévét be nem töltött személy által jogosulatlanul kezdeményezett regisztráció (profil létrehozása) a jogosulatlanságról való értesüléskor haladéktalanul törlésre kerül, annak minden adatával együtt. Az esetlegesen a profil törléséből keletkező kárért (például, de nem utolsó sorban Fulmed Eü. Kft.-nek vagy valamelyik megbízottjának [Adatfeldolgozónak], Adminisztrációs díj, SIM kártya díj megtörtént kifizetéséért) Fulmed Eü. Kft. felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyon, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

5.                  A KEZELT ADATOK KÖRE

A Fulmed Eü. Kft. üzleti mobil telefon keretszerződéssel rendelkezik a Magyar Telekom Nyrt.-nél, valamint a Vodafone Magyarország Zrt.-nél. A Fulmed Eü. Kft. e keretszerződések alapján általa használt SIM-kártyákat jogosult a vele szerződést kötő érintettek részére – közvetített szolgáltatás keretében – használatra átadni vagy Szolgáltatóval Számlafizetői jogviszony létrehozását kezdeményezni.

A Fulmed Eü. Kft. azon személyes adatokat kezeli, melyeket az érintett a Fulmed Eü. Kft. részére az internetes ügyfélfiók létrehozása (regisztráció, profil), illetve a SIM-kártya használati szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben megadott, illetve amelyekről a Fulmed Eü. Kft. ennek kapcsán tudomást szerzett, így például az érintett:

·         vezeték-és keresztneve,

·         anyja neve

·         születési ideje és helye

·         személyi igazolvány száma,

·         elérhetősége (lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám),

·         lakcímkártya száma

·         valamint az érintett által használt SIM-kártyákkal kapcsolatos adatok (hívószám, tarifa, SIM-kártya adatai, forgalmi adatok, fizetési, számlázási adatok).

A weboldal (ügyfélfiók, profil) látogatóinak adatai, naplók Az Adatkezelő (továbbá a webáruház üzemeltető, a Wordpress/Woocommerce is: https://hu.wordpress.org/about/privacy/) a saját weboldalainak látogatása során naplózza a Felhasználók IP címét, aktivitását a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét. Az adatokat az Adatkezelő statisztikák készítésére, védelmi rendszer üzemeltetésére, hibák felderítésére, vitás kérdések tisztázására, visszaélések bizonyítására használja fel. Az adatokat 12 hónap elteltével törli. Az Adatkezelő saját weboldalain személyes azonosításra alkalmas cookie-kat nem használ.

Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, amik elsődleges célja a rendelés (kosár) követése, folyamatazonosítás és a terheléselosztás. Minden cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges. A kötelező cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyes azonosításra nem alkalmas, a többit külön lehet elfogadni vagy elutasítani.

A bankkártyás fizetési folyamatban a Barion használ (kötelező) sütiket csalás detektálására. A Barion Pixel használ sütiket marketingre és hirdetések/tartalom személyre szabására is, amennyiben Felhasználó elfogadja ezeket (opcionális).

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

·         csgs_cart - Kosár tartalmának követése - alapvető működéshez szükséges

·         Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

·         Woocommerce: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

·         Barion: https://docs.barion.com/Barion_Pixel_Consent_Management_requirements

 

6.                  AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

6.1.             Ügyfélfiók létrehozása

Az érintett regisztráció során megadott személyes adatai kezelésének célja a Fulmed Eü. Kft. által üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatások nyújtása, ennek keretében különösen: az ügyfélfiók (profil) létrehozása, az ügyfélfiókot létrehozó érintett azonosítása, a többi ügyfélfiókot létrehozó érintettől való megkülönböztetése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; a Weboldalon regisztrációhoz kötötten elérhetővé tett információk nyújtása; az érintettel való kapcsolattartás. Amennyiben az érintett a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat nem adja meg, a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat nem veheti igénybe, ügyfélfiókot nem nyithat.

6.2.             SIM-kártya használói szerződés megkötése és teljesítése

a) A Fulmed Eü. Kft. az érintett által a Weboldalon keresztül vagy egyéb módon kezdeményezett szerződéskötés esetén, a szerződéskötés céljából kezeli az érintett által a szerződéskötés érdekében megadott személyes adatokat.

Amennyiben az érintett nem adja meg a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat, a szerződés megkötésére nem kerül sor.

b) A Fulmed Eü. Kft. a szerződés megkötését követően a szerződés fenntartása, és teljesítése, elszámolása és az abból fakadó jogai érvényesítése érdekében kezeli a szerződésben és azzal összefüggésben az érintett által a szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése során megadott vagy az érintettről más módon a Fulmed Eü. Kft. tudomására jutott személyes adatokat.

Amennyiben az érintett nem adja meg a Fulmed Eü. Kft.-nek a szerződés fenntartásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatait, a Fulmed Eü. Kft. a közvetített szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

7.                  AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

7.1.             Ügyfélfiók létrehozása

Az adatkezelés jogalapja az ügyfélfiók létrehozása kapcsán megadott személyes adatok vonatkozásában az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben az ügyfélfiók létrehozását követően az érintett a Fulmed Eü. Kft.-vel szerződést is köt, az adatkezelés jogalapja az ügyfélfiók létrehozása kapcsán megadott adatok vonatkozásában is a 4.2 pontban meghatározott jogalap lesz.

7.2.             Szerződés megkötése és teljesítése

Az adatkezelés jogalapja a szerződés megkötése és teljesítése kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában – ideértve az ügyfélfiók létrehozása kapcsán megadott adatokat is - az, hogy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az adatkezelés jogalapja a szerződés megszűnését követően kezelt adatok vonatkozásában az, hogy az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pont). A jogos érdek abban áll, hogy a Fulmed Eü. Kft. a szerződés megszűnését követően a szerződésből eredő, az érintett által nem teljesített kötelezettségek teljesítése iránt felléphessen, illetve az érintett által érvényesített igénnyel szemben védekezni tudjon. Az érdekmérlegelési teszt a Fulmed Eü. Kft. honlapján elérhető.

8.                  A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A Fulmed Eü. Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozókat vehet igénybe. A Fulmed Eü. Kft. az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

·                    Cseke Gábor EV 2083 Solymár, Nap utca 8.

·                    Cseke Ewa EV 2083 Solymár, Nap utca 8.

·                    Clear Admin Software Kft. 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.

·                    Labancz István EV 2119 Pécel, Széchenyi u. 31.

·                    Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36.

·                    Pannon-Connect Kft. 1028 Budapest, Piszke utca 54.

·                    Tárhely.Eu Kft. 1144 Budapest, Ormánság u 4.

·                    Túri Patrik EV 6000 Kecskemét Ösvény utca 8.

A Fulmed Eü. Kft. a fentieken kívül az általa kezelt személyes adatokat semmilyen más harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adatátadásokat. Az érintettek adatait a Fulmed Eü. Kft. nem adja át a Magyar Telekom Nyrt. részére. A Magyar Telekom Nyrt.-nél az érintett által használt hívószámhoz kapcsolódóan keletkezett adatok azok Fulmed Eü. Kft. részére történő átadásáig nem minősülnek személyes adatoknak, mivel a Magyar Telekom Nyrt. a hívószámhoz kapcsolódóan keletkezett adatokat nem tudja az érintett személyéhez kötni.

9.                  A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

A Fulmed Eü. Kft. az ügyfélfiók létrehozása kapcsán megadott személyes adatokat az érintett regisztrációjától kezdve, annak törléséig kezeli.

A Fulmed Eü. Kft. az érintett ajánlata alapján létre nem jött szerződés esetén az ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Fulmed Eü. Kft. a személyes adatokat a jogviszony fennállásának időszakában, a jogviszony megszűnését követően pedig a szerződésből eredő esetleges jogvita lehetőségére tekintettel 6 évig – az általános elévülési idő plusz 1 év - kezelheti.

A Fulmed Eü. Kft. a számviteli bizonylatokban foglalt személyes adatokat a számviteli jogszabályokban meghatározott időtartamig – 8 évig – köteles megőrizni.

10.              AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

A Fulmed Eü. Kft. a szerződéskötés és a szerződés teljesítése során kizárólag automatizált döntéshozatali folyamatokat nem alkalmaz.

11.              AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett az alábbiakban ismertetett jogait az azonosítását követően gyakorolhatja. Ha a Fulmed Eü. Kft.-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információk nyújtását kérheti.

A Fulmed Eü. Kft. az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszol. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Fulmed Eü. Kft. a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a Fulmed Eü. Kft. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az érintettek jogaikat a Fulmed Eü. Kft. felé e-mailben vagy levélben gyakorolhatják.

Ha a Fulmed Eü. Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Fulmed Eü. Kft. az érintetti jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Fulmed Eü. Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a.       ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b.       megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

12.              HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a regisztráció során megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén a Fulmed Eü. Kft. a Weboldal szolgáltatásait (így különösen az ügyfélfiókhoz való hozzáférést) a továbbiakban nem tudja az érintett részére nyújtani. Az esetlegesen a profil törléséből keletkező kárért (például, de nem utolsó sorban Fulmed Eü. Kft.-nek vagy valamelyik megbízottjának [Adatfeldolgozónak], Adminisztrációs díj, SIM kártya díj megtörtént kifizetéséért) Fulmed Eü. Kft. felelősséget nem vállal.

Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása, zárolás, megjelölés

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint az érintett kérelmezheti a Fulmed Eü. Kft. által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Fulmed Eü. Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a Fulmed Eü. Kft. rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama).

Helyesbítéshez való jog

A Fulmed Eü. Kft. az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó, általa kezelt pontatlan személyes adatokat.

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

A Fulmed Eü. Kft. az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkének alapján az ott meghatározott esetekben az érintett kérésére illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Fulmed Eü. Kft. által nyilvánosságra hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Fulmed Eü. Kft. megtesz minden észszerűen elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő adatkezelőket arról, hogy az érintett kérte az adatai törlését.

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Fulmed Eü. Kft. az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a Fulmed Eü. Kft. a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog

Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban a Fulmed Eü. Kft., a szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Fulmed Eü. Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az érintett részére illetve az érintett kérésére, ha az technikailag megvalósítható, az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Fulmed Eü. Kft. jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.

Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj

Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, továbbá a Fulmed Eü. Kft-vel szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

13.              ADATBIZTONSÁG

A Fulmed Eü. Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Fulmed Eü. Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Fulmed Eü. Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Fulmed Eü. Kft. a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében a Fulmed Eü. Kft. az adatokat jelszóval védett és titkosított adatbázisban tárolja. A Fulmed Eü. Kft. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

A Fulmed Eü. Kft. a papír alapú dokumentumokat zárt helyiségben tárolja.

14.              EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Fulmed Eü. Kft. a részére megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez kizárólag ő fér hozzá.

A Fulmed Eü. Kft. az érintettek azonosítása céljából bekért okmánymásolatokat oly módon tárolja, hogy azokon csak azon adatok szerepelnek, melyek az érintett azonosításához (aláírás) és a szerződés teljesítéséhez szükségesek, arcképet a Fulmed Eü. Kft. nem kezel.

A Fulmed Eü. Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintetteknek a www.flotta.org oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT

Az alábbi érdekmérlegelési teszt a Fulmed Eü. Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) adatkezelési tájékoztatójában megjelölt, jogos érdeken alapuló adatkezeléshez készült.

A Fulmed Eü. Kft. az érdekmérlegelési tesztet az alábbiak szerint végezte el

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. Adatkezelés célja

A Fulmed Eü. Kft. a szerződésben és azzal összefüggésben az érintett által a szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése során megadott vagy az érintettről más módon a Fulmed Eü. Kft. tudomására jutott személyes adatokat a szerződés megszűnését követően abból a célból kezeli, hogy a szerződés megszűnése után fennmaradó kötelezettségeit teljesíteni, jogait pedig érvényesíteni tudja az érintettel szemben. Az adatkezelés jogalapja a szerződés megszűnését követően kezelt adatok vonatkozásában az, hogy az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pont).

1.2. Jogos érdek bemutatása

A jogos érdek abban áll, hogy a Fulmed Eü. Kft. a szerződés megszűnését követően a szerződésből eredő, az érintett által nem teljesített kötelezettségek teljesítése iránt felléphessen, illetve az érintett által érvényesített igénnyel szemben védekezni tudjon.

Megállapítás

A fentiek alapján a Fulmed Eü. Kft. részéről az adatkezeléshez fűződő érdek törvényes, egyértelmű és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

 

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre?

A fentebb megnevezett célt a Fulmed Eü. Kft. kizárólag a szerződést kötött érintett személyek bizonyos adatainak rögzítésével képes elérni.

2.2. A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más alternatív megoldás?

A Fulmed Eü. Kft.-nek nem áll rendelkezésre olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.

2.3. Milyen hátrányok érik a Fulmed Eü. Kft.-t, ha az adatkezelés nem történik meg?

Amennyiben a fenti adatkezelést a Fulmed Eü. Kft. nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a Fulmed Eü. Kft. a szerződés megszűnése esetén nem tudja szerződésből eredő kötelezettségeit az ügyfelei részére teljesíteni, illetve az ügyfelek által támasztott igények esetén nem tudja az igények jogosságát megítélni, illetve nem tud a megalapozatlan igények ellen megfelelően védekezni.

Megállapítás

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Fulmed Eü. Kft. által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.

 

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1. A Fulmed Eü. Kft. kapcsolata az érintettekkel

Az érintettek a Fulmed Eü. Kft.-vel SIM-kártya használati szerződést kötött személyek.

3.2. Az érintett ésszerű elvárásai, érdekei, alapvető jogai vagy szabadságai

Az érintett ésszerű elvárása, hogy a Fulmed Eü. Kft. ne kezelje azokat az adatokat, melyek a megszűnt szerződésből eredő jogosultságok érvényesítéséhez, vagy kötelezettségek teljesítéséhez nem szükségesek, és ezeket e céloktól eltérő módon ne használhassa fel.

3.3. Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve

Az adatkezelésnek önmagában nincs kedvező vagy kedvezőtlen hatása az érintettre nézve, tekintettel arra, hogy az érintettet a szerződésből eredően eleve kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik, az adatkezelés célja pedig kizárólag az, hogy a Fulmed Eü. Kft. e kötelezettségek és jogosultságok megfelelő érvényesítését, illetve teljesítését ellenőrizze.

Megállapítás

A fentiek alapján a Fulmed Eü. Kft. felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.

 

4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok

4.1. Adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség

Az adatokat a Fulmed Eü. Kft. saját zárt informatikai rendszerében tárolja, azokhoz kizárólag a Fulmed Eü. Kft. saját, munkakör alapján indokolt munkatársai férnek hozzá. A rögzített adatok a szerződésből eredő igények elévülési idejének letelte plusz egy év elteltével (mely az elévülési idő esetleges nyugvása miatt szükséges) törlésre kerülnek.

4.2. Adatok biztonságos megőrzése érdekében tett lépések

Az adatokat a Fulmed Eü. Kft. zárt informatikai környezetben tárolja, és dolgozza fel.

4.3. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett az adatkezeléssel szemben annak során bármikor tiltakozhat. Tiltakozás esetén a Fulmed Eü. Kft. korlátozza az adatkezelést mindaddig, ameddig a tiltakozást érdemben ki nem vizsgálja, és meg nem állapítja, hogy jogos indokai elsőbbséget élveznek az érintett jogos indokaival szemben. Ezt követően a Fulmed Eü. Kft. – jogos érdekének kényszerítő ereje miatt – tiltakozás esetén is folytatja az adatkezelést.

A tiltakozás elbírálása során a Fulmed Eü. Kft. megvizsgálja, hogy az érintett milyen tényt, körülményt, vagy méltányolható indokot sorakoztatott fel, (melyeket a Fulmed Eü. Kft. az adatkezelési műveleteinek megtervezése során esetleg elmulasztott figyelembe venni), és szükség esetén a tiltakozást figyelembe véve módosítja az adatkezelés folyamatát. A Fulmed Eü. Kft. az így módosított adatkezelést valamennyi érintett viszonylatában egységesen hajtja végre, és az adatkezelés körülményeinek változásáról az érintetteket tájékoztatja.

4.4. Tájékoztatás megvalósulása

A Fulmed Eü. Kft. az adatkezelés körülményeiről az „Adatvédelmi Tájékoztató” megnevezésű dokumentumon keresztül tájékoztatja az érintetteket, amely a Fulmed Eü. Kft. honlapján a www.flotta.org oldalon található meg.

Az adatkezelő jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet a Fulmed Eü. Kft. honlapján a fenti címen elérhető oldalon közzéteszi.

 

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

5.1. Jogos érdek fennállása

A Fulmed Eü. Kft. vitathatatlan érdeke, hogy a szerződés megszűnését követően az érintett adatait a szerződésből származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése érdekében kezelje.

5.2. Adatkezelés szükségessége

A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.

5.3. Arányosság

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. A Fulmed Eü. Kft. érdeke az érintett (Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt) személyes adatainak a kezelése a szerződésből származó kötelezettségek teljesítése és jogosultságok érvényesítése mint cél érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak a cél érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá, a Fulmed Eü. Kft. gondoskodik a személyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása.

A mérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok kezelésének kezdetekor megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat.

A fenti mérlegelés alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, a Fulmed Eü. Kft. jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

______