Fulmed Eü. Kft. Telekom Flotta Általános Szerződési Feltételek

Hatálybalépési dátuma: 2024. 05. 01.

[A módosítások adminisztratív jellegűek, ill. a Flottába vonás eddig is alkalmazott gyakorlata részletesebben van kifejtve.]

 

Általános adatok, elérhetőség:

 • Flottaszervező: Fulmed Eü. Kft.
 • Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 2.
 • Adminisztráció: 2083 Solymár, Nap u. 8.
 • E-mail cím: admin kukac flotta.org
 • Telefon: 06 hetven 313 3107
 • Honlap: www.flotta.org

Telekom Fulmed Flotta (TFF) szerződés megkötése és feltételei

1.       Fulmed Kft. üzleti mobil telefon Keretszerződéssel rendelkezik a Magyar Telekom Nyrt.-vel (továbbiakban: TELEKOM). Fulmed Kft. TELEKOM-al kötött Keretszerződése alapján jogosult az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatások (továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) továbbadására, illetve átengedésére, a Fulmed Kft.-vel szerződő magánszemélyek és cégek (továbbiakban HASZNÁLÓ) részére.

2.       A SZOLGÁLTATÁS elengedhetetlen része a „TELEKOM” SIM kártya, mely a Fulmed Kft. tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Fulmed Kft. a HASZNÁLÓ-nak használatra átadta és HASZNÁLÓ azt harmadik személynek nem adhatja át.  

2.1.     Új hívószám igénylésekor és

2.2.     TELEKOM-os, feltöltő-kártyás (Dominós) hívószám Flottába vonása esetén Fulmed Kft. küldi meg HASZNÁLÓ-nak a „TELEKOM” SIM kártyát.

2.3.     TELEKOM-os, havidíjas hívószám Flottába vonása esetén nem kerül SIM kártya kiküldésre, mivel már HASZNÁLÓ-nál a TELEKOM havidíjas szolgáltatásaira alkalmas SIM kártya van.

2.4.     Másik szolgáltatótól, a TELEKOM-hoz áthordozandó hívószám Flottába vonása esetén a számhordozást

2.4.1.  HASZNÁLÓ, a számhordozási eljárás szabályairól szóló 2/2012 (I.24.) Korm. rendeletben írtak alapján maga intézi. Ebben az esetben a továbbiakban lsd. 2.3 pontot.

2.4.2.  Szerkesztésre fenntartva.

3.       A TFF szerződés, Fulmed Kft. és HASZNÁLÓ egyező akaratából, HASZNÁLÓ kezdeményezésére, érvényesen az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jön létre.

3.1.     HASZNÁLÓ a Fulmed Kft. által üzemeltett webes ügyfél-adminisztrációs felületén, a https://app.flotta.org/ oldalon (továbbiakban: TFF Ügyfélfiók) személyazonosságának és jogképességének ellenőrizhetősége érdekében, szerződéskötés szándékával, valós adatok teljes és pontos megadásával beregisztrál. 

3.2.     HASZNÁLÓ az általa megadott adatok ellenőrzéséhez az alábbi okiratokat regisztrációkor feltölti.  

3.2.1.  természetes személy esetén személyi igazolványt vagy útlevelet, vagy kártya alapú vezetői engedélyt és lakcímkártyát együttesen,

3.2.2.  céges regisztráció esetén aláírónak az előzőeken túl az Aláírási címpéldányát.

3.2.3.  [A 3.2.1. és 3.2.2. pontban részletezett okiratok bármelyikének bemutatásának megtagadását (regisztrációkor való fel nem töltését) Fulmed Kft. a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. Fulmed Kft. a https://flotta.org/ hivatalos weboldalán feltüntetett, „flottaszervezést” végző Megbízottjának (Adatfeldolgozójának) bevonásával ellenőrzi az adatokat.]

3.3.     HASZNÁLÓ a weboldalon, a TFF Ügyfélfiókban digitálisan megjelenő, a Flottába vonásra kezdeményezett hívószámára vonatkozó TFF szerződést on-line aláírásával látja el. 

3.4.     HASZNÁLÓ a Fulmed Kft. Megbízottja (Adatfeldolgozója) részére a TFF Ügyfélfiók által kalkulált szerződés előkészítési és adminisztrációs díjat (lsd. még 7.3) tartalmazó, HASZNÁLÓ részére e-mailben megküldésre kerülő elektronikus számlát banki utalással kiegyenlíti.

3.5.     HASZNÁLÓ a meglévő Telekom-os (vagy számhordozást követően lett Telekom-os) hívószámának Flottába vonásának kezdeményezésével kijelenti, hogy a hívószámhoz semmilyen hűségidő és kötbér nem tartozik, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Telekom által elkészülő „Előfizető / Számlafizető változása (szerződésmódosítás)” dokumentumot a hívószám, mint Jogutód előfizetőnek, a Fulmed Kft. nevére való átírása érdekében aláírja.

3.5.1.  [Fulmed Kft. HASZNÁLÓ hívószámának Flottába vonásakor nem vállal át sem hűségidőt, sem kötbért, és nem felel semmilyen, a HASZNÁLÓ-t hívószámának Flottába vonása kapcsán ért – pl. de nem kizárólagosan kötbér, hűségidő, határidők lejárta miatt keletkezett – kárért. Amennyiben a Telekom a megadott szerződéses adatokat megfelelőnek ítéli, elkészíti a „Előfizető / Számlafizető változása (szerződésmódosítás)” dokumentumot. Fulmed Kft. a TFF Ügyfélfiókon keresztül ekkor küld „Szerződés létrejött” státuszról e-mail értesítést.]

3.6.     Új SIM / hívószám igénylésekor HASZNÁLÓ a kézhez kapott SIM kártyát haladéktalanul aktiválja. [„Szerződés létrejött” státuszról e-mail értesítés a szerződés előkészítési és adminisztrációs díj megfizetését követően, a SIM kártya postázásakor kerül kiküldésre.]

3.7.     A „Szerződés létrejött” státuszról küldött e-mail értesítést követően HASZNÁLÓ e-mailben megkapja a kinyomtatandó TFF szerződést, és amennyiben meglévő Telekom-os (vagy számhordozást követően lett Telekom-os) volt a hívószáma, úgy a Telekom által elkészített „Előfizető / Számlafizető változása (szerződésmódosítás)” dokumentumot is, valamint az Aktuális hónap időarányos, csak a Flottás Havi Előfizetési díjakat tartalmazó számláját. Szükséges, hogy ezeket az e-mailben kapott dokumentumokat HASZNÁLÓ a kinyomtatást követően kézi aláírásával ellássa, 7 napon belül igazolható módon és postai úton Fulmed Kft. adminisztrációjának, 2083 Solymár, Nap u. 8. címére megküldje, valamint a mellékelt elektronikus számlát határidőre kiegyenlítse.

3.7.1.  [Ezek bármelyikének elmaradása esetén Fulmed Kft. jogosult a TFF szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni a 9. és 10. pontban leírtak alkalmazása mellett.]

4.       A TFF szerződés időtartama: 12 hónap, ezt követően határozatlan idejűre változik.

5.       Szerkesztésre fenntartva.

6.       A TFF szerződés megszűnése rendes vagy rendkívüli felmondással, hívószám Flottából való kivonása.

6.1.     Rendes felmondás: kezdeményezheti a Fulmed Kft., ill. kérheti HASZNÁLÓ a 15 napos rendes felmondással a TFF szerződés, határozott, 12 hónap időtartamot követő megszüntetését, HASZNÁLÓ hívószámának a Flottából való kivonásával, hívószáma előfizetői jogviszonyának HASZNÁLÓ nevére történő átírásával. (Hívószám Flottából való kivonásának menetét lsd. 6.3.-ban.)

6.1.1.  A határozott, 12 hónap időtartamot lejáratát megelőzően HASZNÁLÓ által kezdeményezett felmondás a 10.3. pontban leírt módon kiszámolt kötbér megfizetése után lehetséges.

6.2.     Hívószám rendkívüli felmondásának esetei, lsd. 3.5.1., 3.7.1., 10.2. és 10.3. pontok.

6.3.     Hívószám Flottából való kivonása.

6.3.1.         Amennyiben HASZNÁLÓ-nak nincsenek kifizetetlen – akár még nem lejárt – számlái és nincs kötbér a hívószámon, úgy Fulmed Kft. első lépésként a TELEKOM-tól engedélyt kér a hívószám flottából való kivonásához.

6.3.2.         Az elvi engedély birtokában Fulmed Kft. elkészíti a zárószámlát, mely tartalmazni fogja a hívószám kivonásának Díjtáblázatban meghatározott díját és amennyiben még nem készült (aktuális) havi számla, úgy a lezárt hónap díjait, ha már készült (aktuális) havi számla, úgy annak kiegyenlítése alapján az aktuális hónap „előfizetési díja” és a „minimum internet díj” a zárószámlában jóváírásra kerül.

6.3.3.         Előfizető módosítás esetén a módosítás hónapjának 1. napjától visszamenőleg az új előfizetőt terheli a számlafizetés az adott számra vonatkozóan.  Az Előfizető módosítás díja a fogadó szegmens (lakossági vagy vállalati, esetleg flotta) ászf-e szerint fizetendő.

6.3.4.         A zárószámla kiegyenlítése után a hívószám átírására szóló Meghatalmazás és a Flottából való kivonás TELEKOM engedélye postai úton kerül megküldésre. A Meghatalmazás a kiadástól számított egy hétig érvényes és tekintettel a 6.3.3.-ra érvényességének legkésőbbi dátuma a kiadás hónapja utolsóelőtti napja lehet.

7.       A TELEKOM által biztosított kedvezményes SZOLGÁLTATÁS díjai és egyéb díjak.

7.1.     Fulmed Kft. az 1. pont szerinti SZOLGÁLTATÁS–t a Díjtáblázatban meghatározott, nem publikus, kedvezményes díjak ellenében nyújtja.

7.2.     A jelen TFF szerződésben nem meghatározott egyéb SZOLGÁLTATÁS–t, HASZNÁLÓ a mindenkor érvényes TELEKOM ÜÁSZF-ben közzétett meghatározott díjért és feltételek szerint veheti igénybe, e díjak a TFF szerződés részét képezik anélkül, hogy azok abban tételesen fel lennének sorolva.

7.3.     A 7.1.-ben leírt kedvezményes díjszabáson kívül – csak magánszemélyekre – további kedvezmény is vonatkozhat. E további kedvezmények magánszemélyeknek kiállított számlában való érvényesítésének feltétele a Fulmed Kft. Megbízottjának a kiszervezett adminisztrációért (szerződés-karbantartásért, napi adminisztrációért) járó, Díjtáblázatban meghatározott, hívószámonként értendő féléves díj, minden év 08.30.-ig a 09.01-03.01 időszakra, 02.27.-ig a 03.01-09.01 időszakra, számla ellenében, előre történő megfizetése. Új hívószám Flottába vonásakor a következő esedékességig időarányosan, minden megkezdett hónapra számolva fizetendő, az alábbiak szerint számolva: (megkezdett hónap + a következő esedékességig még a hátralevő hónapok száma) x féléves díj / 6.]

7.4.     A díjtételek esetleges változásairól Fulmed Kft. HASZNÁLÓ–nak megküldött e-mailben vagy a TFF Ügyfélfiók felületén belül ad tájékoztatást.

8.       Számlázás.

8.1.     Fulmed Kft. havonta hívószámonként 1 darab számlát állít ki HASZNÁLÓ részére. A TELEKOM számlazárásának megfelelően a számlazárás dátuma minden hónap utolsó napja. A számlakiállítás és küldés HASZNÁLÓ részére a tárgyhót követő hónap 20. napjáig történik.

8.2.     Fizetési határidő 10 nap.

8.3.     A számla tartalmazni fogja a lezárt (TELEKOM tárgyhó Havidíjban foglalt lebeszélhetőségen kívüli) hívás és egyéb díjakat, pl. de nem kizárólagosan nemzetközi hívások, internetjegy, mobilvásárlás stb. és egyéb díjakat, valamint a tárgyhót követő, a számlakiállítás hónapjának Hang és (a minimum 4 GB) Internet Havi előfizetési díjait. (A mobil- és digitális tartalomvásárlást lsd. 8.5.-ben.)

8.4.     Fulmed Kft. elektronikus számlákat készít, amelyeket HASZNÁLÓ részére e-mailben megküld. A keletkezett fizetési kötelezettségét HASZNÁLÓ, a Fulmed Kft., Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010240-01620667-00100003 számú bankszámlájára történő átutalással vagy Raiffeisen Bank Zrt. valamely bankfiókjában pénztári befizetéssel egyenlítheti ki.

8.5.     Magánszemélyek részére a mobil- és digitális tartalomvásárlás csak előre feltöltött, ún. univerzális egyenleg terhére lehetséges. Az univerzális egyenlegből történő vásárlásokat a Fulmed Eü. Kft. nem tudja tovább számlázni. Cégek részére a vásárlási limit (extra egyenleg) a kért keret összegének (ami max. Br. 40.000 Ft) kaucióként történő megfizetése esetén áll rendelkezésre.

9.       Számlaküldés / számlafizetés:

9.1.     Amennyiben HASZNÁLÓ (a 8. pontban leírt) számlát határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy a fizetési határidő lejártát követően, Fulmed Kft. már a késedelem 1. napján díjterhes „Fizetési felszólítást” küld, lsd. Díjtáblázat.

9.2.     Amennyiben a fizetési késedelem a fizetési határidő lejártát követő 5. napon is fennáll, úgy Fulmed Kft. újabb díjterhes „Fizetési felszólítást” küld.

9.3.     Amennyiben a fizetési késedelem a fizetési határidő lejártát követő 8. napon is fennáll, úgy a Hívószám megszüntetésre kerül a 10.3. pontban leírtak alkalmazása mellett (és lsd. Díjtáblázat).

10.    Kedvezmények biztosítékai.

10.1. Fulmed Kft.-nek a TELEKOM-al kötött üzleti mobil telefon Keretszerződése szerint biztosított kedvezményes díjak ellentételezéseként, a Fulmed Kft. és HASZNÁLÓ közti szerződés, annak határozott időtartama alatt HASZNÁLÓ részéről nem kerülhet felmondásra, nem kérhető a SZOLGÁLTATÁS szüneteltetése, nem kerülhet sor a SZOLGÁLTATÁS korlátozására, illetve HASZNÁLÓ nem szolgáltathat okot arra, hogy TELEKOM azt megszüntesse.

10.2. Amennyiben HASZNÁLÓ vonatkozó feltételeket nem teljesíti, (pl. de nem kizárólagosan fizetési kötelezettségét határidőn belül nem egyenlíti ki) vagy olyan magatartást tanúsít (pl. de nem kizárólagosan: regisztrációnál valótlan adatokat ad meg, Fulmed Kft. jó hírét rontó vagy üzleti érdekei elleni tevékenységet kezd, folytat, tudomására jutott személyes adatokkal él vissza vagy egyedi Ajánlói Linkjét nyilvánosan hirdeti), amivel HASZNÁLÓ súlyos szerződésszegést követ el, Fulmed Kft. jogosulttá válik a TFF szerződés és kapcsolódó Egyedi Előfizető Szerződések rendkívüli felmondására. HASZNÁLÓ köteles a kapott kedvezményeket, valamint kötbért Fulmed Kft. részére, kiállított számla ellenében, 5 napon belül visszafizetni.

10.3. Amennyiben HASZNÁLÓ érdekkörében felmerülő okból kerül a TFF szerződés és kapcsolódó Egyedi Előfizető Szerződések megszüntetésre, úgy Fulmed Kft. az alábbiak szerint meghatározott összegű kötbér megfizetését, ill. kapott kedvezmények visszafizetését követelheti:

10.3.1.     Kötbér számítása: Br. 1.000 Ft szorozva a vállalt 12 hónap hűségidő lejáratáig még hátralévő naptári hónapok számával [díj x az előzőek szerinti időtartamából még hátralévő hónapok száma].

10.3.2.     Kapott kedvezmények számítása: Br. 3.000 Ft szorozva a vállalt 12 hónap hűségidőből már eltelt, valamint a már megkezdett hónapok számával [díj x az előzőek szerinti időtartamából még hátralévő hónapok száma].

10.3.3.     Amennyiben a Szerződés a 10.2. pontban részletezettek miatt kerül megszüntetésre és erre a 12 hónap hűségidő lejárata után kerül sor, úgy a fizetendő Kötbér: Br. 10.000 Ft

11.    Előfizető nyilatkozatai:

11.1. HASZNÁLÓ felelőssége tudatában kijelenti, hogy a regisztrációkor valós adatokat ad(ott) meg, pontosan a személyes okmányaiban rögzítettek szerint.

11.2. Továbbá kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

11.3. Hozzájárul, hogy a megadott kapcsolattartási e-mail címét Fulmed Kft. hivatalos értesítési címként kezelje, és arra megküldje az TFF szerződéssel kapcsolatos értesítéseket.

11.4. Hozzájárul, hogy Fulmed Kft. a TFF szerződés időtartama alatt a szerződés figyelemmel kísérése céljából a személyes adatokat tartalmazó, regisztrációkor feltöltött, önként szolgáltatott iratok másolatait tárolja és azokat ő vagy Megbízottja (Adatfeldolgozója) ellenőrizze.

12.    Kapcsolattartás:

SZERZŐDŐ FELEK kijelentik, hogy a TFF szerződés teljesítésével, az azzal összefüggő bármely körülménnyel kapcsolatos nyilatkozataikat, értesítéseiket egymással kizárólag a TFF szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyeken, kapcsolattartási e-mail címeken keresztül közlik.

13.    Fulmed Kft. és HASZNÁLÓ arra törekszik, hogy megbízási szerződésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Ezen vitarendezési módok nem érintik HASZNÁLÓ azon jogát, hogy igényeit a polgári jog szabályai szerint érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt.

_______

Fulmed Eü. Kft. Telekom Flotta Általános Szerződési Feltételek (2024.04.30.ig volt érvényben)

Hatálybalépési dátuma: 2022. 08. 21.

 Általános adatok, elérhetőség:

 • Flottaszervező: Fulmed Eü. Kft.
 • Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 2.
 • Adminisztráció: 2083 Solymár, Nap u. 8.
 • E-mail címe: admin kukac flotta.org
 • Telefon: 06 hetven 313 3107
 • Honlap: www.flotta.org

TF Flotta szerződés megkötése és feltételei

1.       Fulmed Kft. üzleti mobil telefon Keretszerződéssel rendelkezik a Magyar Telekom Nyrt.-vel (továbbiakban: TELEKOM). Fulmed Kft. TELEKOM-al kötött Keretszerződése alapján jogosult az igénybe vett elektronikus hírközlési szolgáltatások (továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) továbbadására, illetve átengedésére, a Fulmed Kft.-vel szerződő magánszemélyek és cégek (továbbiakban HASZNÁLÓ) részére.

2.       A SZOLGÁLTATÁS elengedhetetlen része a „TELEKOM” SIM kártya, mely a Fulmed Kft. tulajdonát képezi azt követően is, hogy azt a Fulmed Kft. a HASZNÁLÓ-nak használatra átadta és HASZNÁLÓ azt harmadik személynek nem adhatja át.  

2.1.     Új hívószám igénylésekor és

2.2.     TELEKOM-os, feltöltő-kártyás (Dominós) hívószám Flottába vonása esetén Fulmed Kft. küldi meg HASZNÁLÓ-nak a „TELEKOM” SIM kártyát.

2.3.     TELEKOM-os, havidíjas hívószám Flottába vonása esetén nem kerül SIM kártya kiküldésre, mivel már HASZNÁLÓ-nál a TELEKOM havidíjas szolgáltatásaira alkalmas SIM kártya van.

2.4.     Másik szolgáltatótól, a TELEKOM-hoz áthordozandó hívószám Flottába vonása esetén a számhordozást

A. HASZNÁLÓ, a számhordozási eljárás szabályairól szóló 2/2012 (I.24.) Korm. rendeletben írtak alapján maga intézi. Ebben az esetben a továbbiakban lsd. 2.3 pontot.

B. Szerkesztésre fenntartva.

3.       A TF Flotta szerződés, Fulmed Kft. és HASZNÁLÓ egyező akaratával, érvényesen, a Fulmed Kft. https://flotta.org/ hivatalos weboldalán feltüntetett, „flottaszervezést” végző Megbízottján (Adatfeldolgozóján) keresztül, az Fulmed Eü. Kft. által üzemeltett webes ügyfél-adminisztrációs felületén https://app.flotta.org/  (továbbiakban: TFF Ügyfélfiók) elért TF Flotta szerződés és a kapcsolódó mellékletek kitöltésével és azok on-line aláírásával, valamint TF Flotta szerződés kinyomtatást követő kézi aláírásával és postai úton Fulmed Kft. 2083 Solymár, Nap u. 8. címére történő megküldésével jön létre. HASZNÁLÓ-nak 7 napon belül szükséges, igazolható módon megküldenie az aláírt TF Flotta szerződést (és esetleges mellékleteit). Ennek elmaradása esetén Fulmed Kft. jogosult a TF Flotta szerződést felmondani, 11. pontban leírtak alkalmazása mellett.

4.       A TF Flotta szerződés érvényes létrejöttének és így a SZOLGÁLTATÁS nyújtásának egyéb feltételei:

4.1.     HASZNÁLÓ által regisztrációkor valós adatok teljes és pontos megadása,

4.2.     HASZNÁLÓ által megadott adatok ellenőrzéséhez az alábbi okiratok regisztrációkor való feltöltése: természetes személy esetén személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya alapú vezetői engedély és lakcímkártya együttesen, céges regisztráció esetén képviselőnek az előzőeken túl az Aláírási címpéldánya. Ezen okiratok bemutatásának megtagadása (regisztrációkor való fel nem töltése) esetén Fulmed Kft.-t szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

4.3.     Fulmed Kft. Megbízottja (Adatfeldolgozója) részére az adminisztrációs díjat tartalmazó elektronikus számla banki utalással történő kiegyenlítése.

4.4.     Hívószám, Elő- és Számlafizetői jogviszonyának, mint Jogutód előfizetőnek, Fulmed Kft. nevére való átírása, a 4.1-3. pontokban foglaltak teljesülése után 1-5 munkanap.

5.       A TF Flotta Szerződés hatálybalépése, a 4. pontban leírtak teljesülése mellett, valamint:

5.1.     Szerkesztésre fenntartva.

5.2.     meglévő TELEKOM-os hívószám Flottába vonásakor, a TELEKOM által történő (hűségidő- és kötbérmentesség) visszaigazolásával, HASZNÁLÓ-nak az TFF Ügyfélfiók felületén és e-mailben visszajelezve,

5.3.     új hívószám igénylésekor, a 4. pontban, valamint a 2.2 pontban leírtak igazolt teljesülésekor.

6.       A TF Flotta szerződés időtartama: 12 hónap, ezt követően határozatlan idejűre változik.

7.       Szerkesztésre fenntartva.

8.       A TF Flotta szerződés felmondása

8.1.     rendes felmondással: HASZNÁLÓ kérheti 15 napos rendes felmondással TF Flotta szerződés, határozott, 12 hónap időtartamot követően megszüntetését, hívószámának a Flottából való kivonásával, hívószáma előfizetői jogviszonyának HASZNÁLÓ nevére történő átírásával.

8.2.     határozott, 12 hónap időtartamot lejáratát megelőzően a 12.3.A. pontban leírt módon kiszámolt kötbér megfizetése után lehetséges.

9.       A TELEKOM által biztosított kedvezményes SZOLGÁLTATÁS díjai és egyéb díjak.

9.1.     Fulmed Kft. az 1. pont szerinti SZOLGÁLTATÁS–t a Díjtáblázatban meghatározott, nem publikus, kedvezményes díjak ellenében nyújtja.

9.2.     A jelen TF Flotta szerződésben nem meghatározott egyéb SZOLGÁLTATÁS–t, HASZNÁLÓ a mindenkor érvényes TELEKOM ÜÁSZF-ben közzétett meghatározott díjért és feltételek szerint veheti igénybe, e díjak a TF Flotta szerződés részét képezik anélkül, hogy azok abban tételesen fel lennének sorolva.

9.3.     A 9.1.-ben leírt kedvezményes díjszabáson kívül – csak magánszemélyekre – további kedvezmény is vonatkozhat. E további kedvezmények magánszemélyeknek kiállított számlában való érvényesítésének feltétele a Fulmed Kft. Megbízottjának a kiszervezett adminisztrációért (szerződés-karbantartásért, napi adminisztrációért) járó, Díjtáblázatban meghatározott, hívószámonként értendő féléves díj, minden év 08.30.-ig a 09.01-03.01 időszakra, 02.27.-ig a 03.01-09.01 időszakra, számla ellenében, előre történő megfizetése. Új hívószám Flottába vonásakor a következő esedékességig időarányosan, minden megkezdett hónapra számolva fizetendő, az alábbiak szerint számolva: (megkezdett hónap + a következő esedékességig még a hátralevő hónapok száma) x féléves díj / 6.]

9.4.     A díjtételek esetleges változásairól Fulmed Kft. HASZNÁLÓ–nak megküldött e-mailben vagy a TFF Ügyfélfiók felületén belül ad tájékoztatást.

10.    Számlázás.

10.1. Fulmed Kft. havonta hívószámonként 1 darab számlát állít ki HASZNÁLÓ részére. A TELEKOM számlazárásának megfelelően a számlazárás dátuma minden hónap utolsó napja. A számlakiállítás és küldés HASZNÁLÓ részére a tárgyhót követő hónap 20. napjáig történik.

10.2. Fizetési határidő 10 nap.

10.3. A számla tartalmazni fogja a lezárt (TELEKOM tárgyhó Havidíjban foglalt lebeszélhetőségen kívüli) hívás és egyéb díjakat, pl. de nem kizárólagosan nemzetközi hívások, internetjegy, mobilvásárlás stb. és egyéb díjakat, valamint a tárgyhót követő, a számlakiállítás hónapjának Hang és (a minimum, 3GB) Internet Havi előfizetési díjait.

10.4. Fulmed Kft. elektronikus számlákat készít, amelyeket HASZNÁLÓ részére E-mailben megküld. A keletkezett fizetési kötelezettségét HASZNÁLÓ, a Fulmed Kft., Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12010240-01620667-00100003 számú bankszámlájára történő átutalással vagy Raiffeisen Bank Zrt. valamely bankfiókjában pénztári befizetéssel egyenlítheti ki.

10.5. Szerkesztésre fenntartva.

11.    Számlaküldés / számlafizetés:

11.1. Amennyiben HASZNÁLÓ (a 10. pontban leírt) számlát határidőn belül nem egyenlíti ki, úgy a fizetési határidő lejártát követően, Fulmed Kft. már a késedelem 1. napján díjterhes „Fizetési felszólítást” küld, lsd. Díjtáblázat.

11.2. Amennyiben a fizetési késedelem a fizetési határidő lejártát követő 5. napon is fennáll, úgy Fulmed Kft. újabb díjterhes „Fizetési felszólítást” küld.

11.3. Amennyiben a fizetési késedelem a fizetési határidő lejártát követő 8. napon is fennáll, úgy a Hívószám megszüntetésre kerül a 12.3. pontban leírtak alkalmazása mellett (és lsd. Díjtáblázat).

12.    Kedvezmények biztosítékai.

12.1. Fulmed Kft.-nek a TELEKOM-al kötött üzleti mobil telefon Keretszerződése szerint biztosított kedvezményes díjak ellentételezéseként, a Fulmed Kft. és HASZNÁLÓ közti szerződés, annak határozott időtartama alatt HASZNÁLÓ részéről nem kerülhet felmondásra, nem kérhető a SZOLGÁLTATÁS szüneteltetése, nem kerülhet sor a SZOLGÁLTATÁS korlátozására, illetve HASZNÁLÓ nem szolgáltathat okot arra, hogy TELEKOM azt megszüntesse.

12.2. Amennyiben HASZNÁLÓ vonatkozó feltételeket nem teljesíti, (pl. de nem kizárólagosan fizetési kötelezettségét határidőn belül nem egyenlíti ki) vagy olyan magatartást tanúsít (pl. de nem kizárólagosan: regisztrációnál valótlan adatokat ad meg, Fulmed Kft. jó hírét rontó vagy üzleti érdekei elleni tevékenységet kezd, folytat, tudomására jutott személyes adatokkal él vissza vagy egyedi Ajánlói Linkjét nyilvánosan hirdeti), amivel HASZNÁLÓ súlyos szerződésszegést követ el, Fulmed Kft. jogosulttá válik a TF Flotta szerződés és kapcsolódó Egyedi Előfizető Szerződések felmondására. HASZNÁLÓ köteles a kapott kedvezményeket, valamint kötbért Fulmed Kft. részére, kiállított számla ellenében, 5 napon belül visszafizetni.

12.3. Amennyiben HASZNÁLÓ érdekkörében felmerülő okból kerül a TF Flotta szerződés és kapcsolódó Egyedi Előfizető Szerződések megszüntetésre, úgy Fulmed Kft. az alábbiak szerint meghatározott összegű kötbér megfizetését, ill. kapott kedvezmények visszafizetését követelheti:

A.            Kötbér számítása: Br. 1.000 Ft szorozva a vállalt 12 hónap hűségidő lejáratáig még hátralévő naptári hónapok számával [díj x az előzőek szerinti időtartamából még hátralévő hónapok száma].

B.            Kapott kedvezmények számítása: Br. 3.000 Ft szorozva a vállalt 12 hónap hűségidőből már eltelt, valamint a már megkezdett hónapok számával [díj x az előzőek szerinti időtartamából még hátralévő hónapok száma].

C.            Amennyiben a Szerződés a 12.2. pontban részletezettek miatt kerül megszüntetésre és erre a 12 hónap hűségidő lejárata után kerül sor, úgy a fizetendő Kötbér: Br. 10.000 Ft

13.    Előfizető nyilatkozatai:

13.1. HASZNÁLÓ felelőssége tudatában kijelenti, hogy a regisztrációkor valós adatokat ad(ott) meg, pontosan a személyes okmányaiban rögzítettek szerint.

13.2. Továbbá kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

13.3. Hozzájárul, hogy a megadott kapcsolattartási e-mail címét Fulmed Kft. hivatalos értesítési címként kezelje, és arra megküldje az TF Flotta szerződéssel kapcsolatos értesítéseket.

13.4. Hozzájárul, hogy Fulmed Kft. a TF Flotta szerződés időtartama alatt a szerződés figyelemmel kísérése céljából a személyes adatokat tartalmazó, regisztrációkor feltöltött, önként szolgáltatott iratok másolatait tárolja.

14.    Kapcsolattartás:

SZERZŐDŐ FELEK kijelentik, hogy a TF Flotta szerződés teljesítésével, az azzal összefüggő bármely körülménnyel kapcsolatos nyilatkozataikat, értesítéseiket egymással kizárólag a TF Flotta szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyeken, kapcsolattartási e-mail címeken keresztül közlik.

15.    Fulmed Kft. és HASZNÁLÓ arra törekszik, hogy megbízási szerződésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat egymás érdekeinek figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Ezen vitarendezési módok nem érintik HASZNÁLÓ azon jogát, hogy igényeit a polgári jog szabályai szerint érvényesítse a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt.